UX Design Awards 2022 ➜ Register Now!How to Enter Dates & Deadlines // Talent Track: Award Winners | Jane Park on 27 October

UX Design Awards 2022 ➜ Register Now!How to Enter Dates & Deadlines // Talent Track: Award Winners | Jane Park on 27 October

Design

Little Voice Design: Dmytro Izotov, Vladimir Khokhlov, Anton Kosarchyn, Ilya Gavrilov, Natasha Sopieva

Year

2021

Category

Product

Country

United Kingdom